เอไอเอส ยกระดับการศึกษาไทยเปิดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้เด็กไทย

เมื่อสังคมออนไลน์มีผลต่อชีวิตในยุคปัจจุบันอย่างมาก ความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายเพียงปลายนิ้วในข้อดีย่อมมีข้อเสีย

หากไม่สามารถรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ที่สร้างปัญหารายวันได้จะส่งผลกระทบในวงกว้างอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการสร้างทักษะและความตระหนักรู้ด้านสื่อ ดิจิทัลให้กับเยาวชนและคนไทยที่มีสื่อในมือได้มีภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ AIS ได้ร่วมมือกับภาครัฐ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดตัว “อุ่นใจไซเบอร์” หลักสูตรการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ครั้งแรกของไทย ที่เป็นการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อปกป้องภัยไซเบอร์ สร้างภูมิคุ้มกันการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลยุคใหม่ตั้งแต่เด็กและเยาวชนไปจนถึงคนทั่วไป

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า เป้าหมายการทำงานของ AIS ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาคุณภาพ

เครือข่ายเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานเท่านั้น แต่เราตระหนักถึงการสร้างสังคมดิจิทัลให้ดีขึ้นด้วย ดังนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2562 เราจึงเปิดตัว โครงการอุ่นใจไซเบอร์ เพื่อเป็นแกนกลาง สร้างเครือข่าย ชวนทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับสังคมดิจิทัลของไทย ทั้งในมุมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และในมุมของการสร้างภูมิปัญญาในลักษณะขององค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทัน พร้อมอยู่กับโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

เอไอเอส ยกระดับการศึกษาไทยเปิดหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้เด็กไทย วันนี้ AIS ยังคงเดินหน้าตามเจตนารมณ์ดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับ 3 กระทรวงหลักของประเทศ สร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลในชื่อ หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ซึ่งมีกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสุขภาพจิต ที่พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโน โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ออกแบบให้อยู่ในลักษณะขอกราฟิกหรือแอนิเมชัน และมีกระทรวงศึกษาธิการ โดย สพฐ. ที่ช่วยรับรองให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรด้านการศึกษา ที่พร้อมให้นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยที่ส่งต่อไปยังโรงเรียนในสังกัดเช่นกัน

หลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์นำเสนอเป็น 4 Professional Skill Module หรือ 4P4ป ที่ครอบคลุมทักษะดิจิทัลดังนี้ 1.Practice : ปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2.Personality : แนะนำการปกป้องความเป็นส่วนตัวบนโลกออนไลน์ 3.Protection : เรียนรู้การป้องกันภัยไซเบอร์บนโลกออนไลน์ 4.Participation : รู้จักการปฏิสัมพันธ์ด้วยทักษะและพฤติกรรมการสื่อสารบนออนไลน์อย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ทำการทดลอง ทดสอบ เสมือนจริงใน Sandbox และมีคุณครูพร้อมนักเรียน ที่เข้าเรียนและสอบผ่านไปแล้วกว่า 160,000 คน