นายกฯ กำชับทำงบปี 67 ใช้คุ้มค่า-รักษาวินัยคลัง

เศรษฐกิจ-นายกฯ-กำชับทำงบปี-67-ใช้คุ้มค่า-รักษาวินัยคลัง

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โดยมีคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงบประมาณ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วม ว่าการใช้จ่ายภาครัฐในปีงบฯ 2567 มีบทบาทสำคัญสนับสนุนการฟื้นตัวเศรษฐกิจ ควบคู่กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนต่างๆให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล การยกระดับฝีมือแรงงาน การสนับสนุนการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว การส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) รวมถึงการจัดสวัสดิการให้แก่คนไทยกลุ่มต่างๆอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรก

เศรษฐกิจ-นายกฯ-กำชับทำงบปี-67-ใช้คุ้มค่า-รักษาวินัยคลัง

ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวงเงินจากงบรายจ่ายปี 2567 วงเงิน 3.35 ล้านล้านบาท และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 505,000 ล้านบาท ส่วนงบประจำที่มีสัดส่วนจำนวนมากขอให้ใช้อย่างคุ้มค่า ดังนั้น การบริหารจัดการด้านการคลังจึงจำเป็นต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ รักษาวินัยและเสถียรภาพทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด

การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายภาครัฐต้องมีความเหมาะสมและยั่งยืน สามารถสนับสนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดภาระการคลังในระยะยาว โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนการคลังระยะปานกลางปีงบประมาณ 2567-70 กำหนดเป้าหมายสัดส่วนการขาดดุลการคลังต่อจีดีพีให้ลดลงต่อเนื่องและไม่เกิน 3% ตามมาตรฐานสากล

อ่านข่าวเพิ่มเติม : กกพ. เคาะหั่นค่า Ft ภาคเอกชนเดือน ม.ค.-เม.ย. 66 เหลือ 154.92 สตางค์ต่อหน่วย